Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Individuelle samtaler

Når elever/studerende henvises til NetOpNu, vil de ofte blive tilbudt et individuelt samtaleforløb. Samtaleforløbene består af op til 10 samtaler á ca. 60 minutters varighed (1½ time den første session).

Samtalernes indhold tilrettelægges individuelt ift. den pågældende elevs problematikker og psykiske tilstand. Formålet med samtalerne er at øge elevernes trivsel og forebygge, at deres tilstand udvikler sig til en kronisk lidelse. Derudover omhandler samtalerne, så vidt det er muligt, at støtte elevernes fortsatte skolegang. Når det er hensigtsmæssigt inddrages familien og andre i elevens netværk i forløbet.

Samtalerne finder sted på uddannelsesinstitutionen for at sikre elevernes forankring i skolemiljøet.

Henvisningsårsagerne til NetOpNu er mangfoldige og kan bl.a. omhandle: Traumatiske oplevelser (trafikuheld, overfald m.v.), depression, angst, sorg, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd m.v.

Samtalerne er underlagt tavshedspligt. Hvis eleven er under 18 år, skal eleven have samtykke fra forældremyndighedsindehaver til at følge et samtaleforløb i NetOpNu regi.

NetOpNu samarbejder med UU, de praktiserende læger, rådgivningscentre og misbrugskonsulenter, de kommunale socialforvaltninger samt det psykiatriske system (f.eks. børne- og ungepsykiatri, distriktspsykiatri og Tidlig Interventionsteam).

Det er studievejlederne eller skolelederen på den pågældende uddannelsesinstitution, der har henvisningsret og bestemmer hvilke elever, der henvises til samtaler i NetOpNu regi.

Er du elev og har behov for hjælp: se mere her